Regulamin świadczenia usług dietetycznych

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Poradni Apetyczna Dieta, prowadzonej przez Karolinę Osińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7792502978, REGON 382532229.

 

§ 1

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Dietetyk - Karolina Osińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7792502978, REGON 382532229 lub inna osoba świadcząca usługi dietetyczne na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w Poradni posiadająca wymagane kwalifikacje do świadczenia usług dietetycznych.
 2. Poradnia - Poradnia Apetyczna Dieta, prowadzonej przez Karolinę Osińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7792502978, REGON 382532229 pod adresem ul. Wojskowa 11/13A/8 Poznań 60-802. 
 3. Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem www.apetycznadieta.pl, wraz z cena wskazanych usług, przy czym ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto;
 4. Opłata – kwota wynagrodzenia brutto należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od pacjenta;
 5. Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź Pacjent małoletni zarejestrowan w systemie rejestracji pacjentów i korzystająca z usług Gabinetu;
 6. Pacjent małoletni- osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia i nie zawarła małżeństwa nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Gabinetu za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego;
 7. Usługa – usługi dietetyczne określone w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, w wyłączeniem usług świadczonych online.
 8. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Karolina Osińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7792502978, REGON 382532229 pod adresem internetowym www.apetycznadieta.pl
 9. Usługa „on-line” – konsultacja dietetyczna, świadczona za pośrednictwem portalu www.apetycznadieta.pl, z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę, przygotowanie planu żywieniowego, wsparcie i porady dietetyczne w zależności od zakupionego pakietu usług.
 10. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Kwestionariusz dietetyczny – formularz wypełniany przez dietetyka, na podstawie danych od Pacjenta, lub jego opiekuna prawnego w przypadku Pacjenta małoletniego, lub wypełniany przez Pacjenta, lub jego opiekuna prawnego w przypadku Pacjenta małoletniego, zawierający dane osobowe Pacjenta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych, dolegliwościach przewodu pokarmowego lub innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne.
 12. Karta pacjenta – dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat Pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki, suplementy diety, a także: Oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług Poradni Apetyczna Dieta i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

§ 2
Postanowienia Ogólne

 

 1. Z usług dietetycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Możliwość korzystania z usług dietetycznych przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Pacjentów Poradni Dietetycznej, ich prawnych opiekunów oraz osób im towarzyszących.
 4. Odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez osoby towarzyszące Pacjentowi ponosi Pacjent, lub jego opiekun prawny w przypadku Pacjentów małoletnich.
 5. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań.
 6. Dietetyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami uwzględniając poszanowaniem praw Pacjenta, zasady etyki i poufności.
 7. W zakresie Usług „on-line” zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług i sprzedaży treści cyfrowych dostępny jest pod adresem internetowym Sklepu.
 8. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 9. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.
 10. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia Pacjenta i wyników badań z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i doświadczenia Dietetyka oraz oparte są na założeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 11. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka. 
 12. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 13. Poradnia może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
  • zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest małoletni i nie posiada zgody opiekuna prawnego lub jest niepoczytalny;
  • zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych i innych substancji o działaniu podobnym do wyżej wymienionych.
  • zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradni lub osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady etyki zawodowej lub stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję w prawa osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.
  • pacjent odwołał wizytę 3-krotnie.
 14. Pacjent lub jego opiekun prawny w przypadku Pacjenta małoletniego zobowiązani są do zapewnienia, iż podane przez niego dane osobowe są zgodnymi ze stanem faktycznym i  są aktualnymi danami osobowymi Pacjenta.

 

§ 3
Usługi dietetyczne stacjonarne

 

 1. Zakres Usług oferowanych przez Poradnię widnieje na stronie internetowej www.apetycznadieta.pl
 2. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie www.apetycznadieta.pl
 3. Płatności za wizytę dokonuje się w recepcji Poradni przed rozpoczęciem każdej wizyty.
 4. Za wizytę istnieje możliwość płatności gotówką lub kartą płatniczą
 5. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 698666046 lub wiadomość sms na wskazany numer telefonu.
 6. W zależności od potrzeb, Usługi mogą dotyczyć:
  • konsultacji dietetycznej – spotkanie polegające na analizie problemu żywieniowego z uwzględnieniem dokonania wywiadu medycznego, żywieniowego, analizy wyników badań krwi oraz jeśli to możliwe przeprowadzeniem analizy składu ciała,
  • wizyt kontrolnych – spotkanie polegające na ocenie wprowadzonych zmian dietetycznych, ustaleniu kolejnych celów żywieniowych oraz jeśli to możliwe przeprowadzeniu analizy składu ciała,
  • edukacji żywieniowej – spotkanie polegające na edukacji z zakresu prawidłowego żywienia,
  • planów żywieniowych – indywidualnie ustalany plan żywieniowy oparty na wywiadzie medycznym i żywieniowym z uwzględnieniem preferencji żywieniowych, aktywności fizycznej oraz wyników badań krwi,
  • pakiet podstawowy – pakiet zawierający w sobie konsultację dietetyczną oraz przygotowanie indywidualnego 7 dniowego planu żywieniowego,
  • pakiet rozszerzony – pakiet zawierający w sobie konsultację dietetyczną oraz przygotowanie indywidualnego 14 dniowego planu żywieniowego,
 7. Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Pacjenta
 8. Pierwsza wizyta trwa ok. 1 godziny, wizyty kontrolne ok. 30minut, analiza składu ciała ok. 15 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu z Dietetykiem.
 9. Pacjent zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.
 10. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Pacjent się spóźnił.
 11. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wcześniej wizytę zobowiązany jest poinformować Dietetyka, o tym fakcie najpóźniej na 24 godziną przed planową wizytą.
 12. W przypadku niepoinformowania Dietetyka o braku możliwości odbycia wizyty zgodnie z przepisem poprzedzającym Pacjent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł na konto:

Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”
ul. Wojskowa 11/13A/8 Poznań 60-802
NIP: 7792502978
12 1140 2004 0000 3102 7846 5370

 1. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Pacjenta.

 

§ 4

Kontakt z Dietetykiem

 

 1. Pacjent może się kontaktować z Dietetykiem poprzez:
  • adres mailowy karolinadiety@gmail.com – dietetyk zastrzega sobie, że odpowiedzi udziela do 2 dni roboczych,
  • numer telefonu 698666046 w dni robocze w godzinach 09:00-19:00.

 

§ 5

Plan żywieniowy

 

 1. Plan żywieniowy jest przygotowywany na podstawie zebranego przez Dietetyka wywiadu, wyników badań krwi oraz analizy składu ciała.
 2. Plan żywieniowy jest dopasowywany indywidualnie do Pacjenta z uwzględnieniem jego jednostek chorobowych, tryb pracy, umiejętności kulinarnych oraz preferencji smakowych.
 3. Plan żywieniowy zawiera listę zakupów oraz planner na lodówkę.
 4. Plan żywieniowy jest przesyłany w ciągu 14 dni od wizyty Pacjenta w Poradni orazdostarczenia wyników badań krwi przez Pacjenta Dietetykowi.
 5. Poradnia zastrzega sobie prawo do zlecenia przez Dietetyka dodatkowych badań w tym zlecenia dodatkowych badań krwi w celu dokonania dokładnej analizy stanu zdrowia Pacjenta.
 6. Poradnia zastrzega sobie prawo do odmowy, przez Dietetyka, wykonania analizy składu ciała, gdy istnieją do tego przeciwwskazania:
  • Rozrusznik serca,
  •  
  • Czynna padaczka,
  •  
 7. Pacjent, lub jego opiekun prawny, w przypadku Pacjenta małoletniego, jest każdorazowo zobowiązany do poinformowania Dietetyka przed wykonaniem analizy składu ciała czy istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia badania.

 

§ 6

Poufność

 

 1. Poradnia ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez Dietetyka.
 2. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa uwzględniając w szczególności Kodeks etyki zawodowej dietetyka.
 3. Kartoteki Pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowy oraz lekarski, a także wyniki analiz składu ciała przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania usług dietetycznych względem Pacjenta nie dłużej niż do 2 lat od zakończenia dietetoterapii.  
 4. W przypadku chęci ponownej współpracy po okresie 2 lat od dietoterapii współpracę rozpoczyna się od wizyty nr 1 - wizyta z wywiadem lekarskim i żywieniowym

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów przetwarzanych w związku ze świadczeniem prze Poradnię usług dietetycznych jest Karolina Osińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wojskowa 11/13A/8, 60-802 Poznań, NIP 7792502978, REGON 382532229.
 2. W razie wątpliwości bądź w celu wykonania przysługujących Pacjentowi uprawnień z należy kontaktować się:
 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych Pacjenta:
 1. Odbiorcami danych osobowych Pacjenta mogą być:
 1. Dane osobowe Pacjentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pacjentowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług dietetycznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy.
 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e w związku z motywem 39 preambuły RODO dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane uwzględniając cele przetwarzania cele przetwarzania i także obowiązki prawne obligujące podmiot do przetwarzania danych.
 3. Kartoteki Pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe przechowywane będą do 2 lat od zakończenia dietetoterapii.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź do organizacji międzynarodowych.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Poradnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Poradnia poinformuje Pacjenta.
 3. Do umów zawartych przed dniem dokonaniem zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego czy ustawa o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 roku. 

 

 

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x