Regulamin sklepu internetowego Apetyczna Dieta

wraz z polityką prywatności oraz polityką plików cookies

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży treści cyfrowych za pośrednictwem sklepu internetowego Apetyczna Dieta dostępnego pod adresem internetowym: www.apetycznadieta.pl, prowadzonego przez Karolinę Osińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7792502978, REGON 382532229.

 

§ 1

Definicje

 

 1. Sprzedawca – Karolina Osińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wojskowa 11/13A/8, 60-802 Poznań, NIP 7792502978, REGON 382532229.
 2. Dietetyk - Karolina Osińska świadcząca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu posiadająca wymagane kwalifikacje do świadczenia usług dietetycznych.
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.apetycznadieta.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy.
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty celem nabycia.
 12. Produkt - dostępne w Sklepie usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci konsultacji dietetycznych online oraz treści cyfrowe oferowane w Sklepie takie jak: e-booki, webinary, gotowe jadłospisy.
 13. Umowa - umowa w przedmiocie świadczenia lub sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. RODO -
 15. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

§ 2

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Wojskowa 11/13A/8, 60-802 Poznań.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: karolinadiety@gmail.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 698666046.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 12 1140 2004 0000 3102 7846 5370.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00.

 

 

§ 3

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

§ 4

Postanowienia ogólne

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci konsultacji dietetycznych online oraz umowy sprzedaży treści cyfrowych takich jak: e-booki, webinary czy gotowe jadłospisy.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się poprzez podanie niezbędnych danych osobowych: imię, nazwisko, umożliwiających realizację Zamówienia z zastrzeżeniem konieczności zaakceptowania Regulaminu.
 4. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Dietetyk w toku wykonywania usług dietetycznych kieruje się zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej Dietetyka Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

 

§ 5

Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu

 

 1. Za pośrednictwem sklepu możliwy jest zakup następujących treści cyfrowych:
  • Ebook - o tematyce dietetycznej zawierający w szczególności [xxx ]
  • Webinaria – o tematyce dietetycznej,
  • Gotowe jadłospisy – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie o określonej dziennej wartości kalorycznej zawierający listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków oraz planner na lodówkę, niepodlegający korekcie poprzez indywidualne dostosowanie do preferencji Klienta.
 2. Za pośrednictwem Sklepu oferowane są następujące usługi:
 1. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań.
 2. Dietetyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami uwzględniając poszanowaniem praw Klienta, zasady etyki i poufności.
 3. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 4. >Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia Klienta i wyników badań z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i doświadczenia Dietetyka oraz oparte są na założeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka. 
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

 

§ 6

Opieka dietetyczne online

 

 

 1. Po zakupieniu Produktów określonych w § 5 ust. 2 pkt a-f, Sprzedawca w terminie 48 godzin od dokonania płatności (wpływu całości ceny zamówionego Produktu na konto firmy PayU obsługującej płatności elektroniczne Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu PayU lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem bankowym) kontaktuje się z kupującym przesyłając mu następujące materiały do uzupełnienia:
  • kwestionariusz dietetyczny zawierający wywiad medyczny, żywieniowy, tryb życia itp.,
  • pliki dotyczące preferencji żywieniowych
  • tabelę kontroli wyników masy ciała i obwodów ciała
 2. Po zakupieniu Produktów określonych w § 5 ust. 2 pkt a-f za pośrednictwem Sklepu Klient jest zobowiązany do odesłania wysłanych przez Sprzedawcę plików, załączenia wyników badań krwi oraz 72-godzinnego dzienniczka spożycia w terminie 7 dni.  
 3. Plan żywieniowy jest przygotowywany na podstawie przesłanych przez Klienta materiałów, wyników badań krwi oraz preferencji żywieniowych.
 4. Plan żywieniowy jest dopasowywany indywidualnie do Klienta, uwzględnia jego jednostki chorobowe, tryb pracy, umiejętności kulinarne, preferencje smakowe.
 5. Plan żywieniowy zawiera listę zakupów oraz planner na lodówkę.
 6. Plan żywieniowy jest przesyłany Klientowi w ciągu 14 dni od dnia przekazania uzupełnionych materiałów, o których mowa w § 6 ust. 1.
 7.  
 8. Dokonując zakupu Produktów określonych w § 5 ust. 2 pkt a-g Konsument wyraża zgodę  na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy  co pociąga za sobą konieczność zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

 

§ 7

Plan żywieniowy indywidualny

 

 1. W przypadku planu żywieniowego indywidualnego Klient ma możliwość wystąpienia o korektę - wymianę niesmakujących potraw z zastosowaniem następujących zasad:
  • w przypadku diety 7 dniowej Klient ma prawo do zmiany 2 posiłków,
  • w przypadku diety 14 dniowej Klient ma prawo do zmiany 4 posiłków
 2. Jeśli dietetyk ustalił w planie produkt bądź posiłek, którego Klient nie lubi bądź nie toleruje Klientowi przysługuj prawo do dodatkowej jednokrotnej zmiany posiłku.
 3. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Dietetyka w szczególności wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym diet i planów żywieniowych gdyż diety przygotowywane są indywidualnie z przekazanie ich osobom trzecim może zaszkodzić ich zdrowiu i życiu.

 

 

§ 8

Wizyta kontrolna online

 

 1. Wizyta kontrolna online poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej odbycia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą wiadomości email skierowanej przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od dokonania płatności (wpływu całości ceny zamówionego Produktu na konto firmy PayU obsługującej płatności elektroniczne Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu PayU lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem bankowym).
 2. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie wizyty kontrolnej online oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie odpowiada na kontakt Sprzedawcy, a po stronie Sprzedawcy zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas usługę uznaje się za wykonaną prawidłowo wobec czego nie ma możliwości zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty.
 3. W przypadku wyboru terminu wizyty kontrolnej przypadającego w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku określonym w ust. 2 a także gdy konsultacja online się odbędzie Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, z powodu wykonania świadczenia przez Sprzedawcę.
 4. Konsultacji dietetycznej online nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji Sprzedawcy oraz innych treści, mających charakter techniczny i nie związanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku.
 6. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami Sprzedawca może zlecić dodatkowe badania krwi, celem przeprowadzenia wizyty kontrolnej online.

 

 

§ 9

Zasady i formy dostawy oraz płatności

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi:
 1. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktury VAT zgoda ta uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 3. Dostarczenie zakupionych Produktów (e-booki, gotowe jadłospisy bądź jadłospisy dostosowane indywidualnie) następuje poprzez ich wysłanie na wskazany przez Klienta adres mailowy, wformie pliku pdf, natomiast dostarczenie zakupionego dostępu do webinariów odbywa się poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres mailowy linku za pomocą Klient zostaje przekierowanych na stronę z webinarem .
 4. W Sklepie wyłącznymi formami płatności za Produkty są:

§ 10

Cena:

1. Wszystkie Ceny podane w Serwisie Apetyczna Dieta są cenami brutto.
2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie produktów, która
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 

§ 11

Zasady dokonywania zakupów w Sklepie

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W razie wątpliwości opis Produktów oferowanych w Sklepie poczytuje się za zaproszenie do zawarcie umowy a nie ofertę zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. Niedokonania płatności za pośrednictwem serwisu PayU bezpośrednio po złożeniu Zamówienia bądź niedokonania płatności przelewem według zasad określonych w § 10 ust. 6 pkt pkt b uznaje się za odstąpienie przez Klienta od Umowy co powoduje anulowanie Zamówienia.
 2. Produkty określone w § 5 ust. 1 Regulaminu zostają wysłane w sposób określony w § 9 ust. 4 Regulaminu przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin od:
 1. W przypadku zakupu produktów określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu (ebooki, webinary, gotowe jadłospisy) Konsument wyraża zgodę na dostarczenie niniejszych treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody powoduje utratę przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w momencie wydania zamówionego Produktu określonego w § 5 ust. 1 Regulaminu na wskazany przez niego adres email.
 3. Konsument wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia wyrażenia niniejszej zgody w wiadomości email kierowanej do Konsumenta po złożeniu Zamówienia zgodnie z § 10 ust.3 Regulaminu.

 

 

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni z uwzględnieniem kosztów jakie Konsument ponosi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), z zastrzeżeniem uwag zawartych w poniższych ustępach.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjna lub poprzez wiadomość email.
 3. Prawo do odstąpienia w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy pociąga za sobą konieczność zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 4. W przypadku spełnienia świadczenia w całości przez Sprzedawcę i uprzedniego wyrażenia zgody na realizację Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, w przypadku Produktów wskazanych w § 5 ust. 1.
 2. W przypadku usług wskazanych w § 5 ust. 2 Sprzedawca realizuje je z zachowaniem należytej staranności.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: ul. Wojskowa 11/13A/8, 60-802 Poznań lub drogą elektroniczną na adres email: karolinadiety@gmail.com
 4. Klient w reklamacji powinien wskazać imię, nazwisko, datę oraz przedmiot złożonego zamówienia pozwalające na jego identyfikację, wskazać wadę produktu oraz określić swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą, dane kontaktowe pozwalające na skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni za pomocą środka komunikacji za pomocą, którego reklamacja została złożona, chyba że Klient w reklamacji wskaże formę w jakiej oczekuje udzielenia odpowiedzi.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferowane Produkty nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

§ 15

Prawa autorskie

 

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient kupując produkt oferowany za pośrednictwem Sklepu nie nabywa autorskich praw majątkowych do Produktu.

 

§ 16

Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Karolina Osińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wojskowa 11/13A/8, 60-802 Poznań, NIP 7792502978, REGON 382532229.
 2. W razie wątpliwości bądź w celu wykonania przysługujących klientowi uprawnień ze Sprzedawcą należy kontaktować się:
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Klientowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy.
 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e w związku z motywem 39 preambuły RODO dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane uwzględniając cele przetwarzania cele przetwarzania i także obowiązki prawne obligujące podmiot do przetwarzania danych.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź do organizacji międzynarodowych.

 

§ 17

Polityka plików cookies

 

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu ,,cookies’’ służące do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu pod adresem: www.apetycznadieta.pl o czym informuje stosowanie do art. 173 i 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administratorem Sklepu działającego pod adresem: www.apetycznadieta.pl jest Karolina Osińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Osińska „Kuchnia, Żywienie, Akcesoria”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wojskowa 11/13A/8, 60-802 Poznań, NIP 7792502978, REGON 382532229.
 3. Pliki ,,cookies’’ są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika i są niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu.
 4. Pliki ,,cookies’’ identyfikują dane komputera i przeglądarki wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych – strony Sklepu.
 5. Celem wykorzystywania plików ,,cookies’’ przez Sklep jest:

analiza statystyczna dotycząca ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych stron internetowych Sklepu przez osoby odwiedzające stronę Sklepu z wyłączeniem personalnej identyfikacji tych osób.

 1. Odwiedzając stronę internetową Sklepu system Sklepu wysyła do komputera osoby przeglądającej stronę Sklepu plik ,,cookies’’ w celu zidentyfikowania przeglądarki internetowej informacja zwrotna przesłaną przez przeglądarkę internetowej automatycznie rejestrowane przez Sklep.
 2. Możliwe jest zablokowanie odbierania plików ,,cookies’’ poprzez miarę ustawień przeglądarki internetowej osoby przeglądającej stronę internetową sklepu może to jednak wpłynąć na znaczne ograniczenie możliwości korzystania ze Sklepu.
 3. Przechowywana informacja nie powoduje zmian konfiguracyjnych na komputerze osoby odwiedzającej stronę Sklepu i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

§ 18

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu
Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w
całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

§ 19

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu zostanie udostępniona za pośrednictwem Sklepu poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu wraz z komunikatem o dacie zmiany. 
 4. Do umów zawartych przed dniem dokonaniem zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 roku.
 

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x